Date: 2008-10-14 02:11 pm (UTC)
From: [identity profile] veronica-a.livejournal.com
Yeah, Lizzie <3

Vím o tom, ale vůbec netuším, co to je. Asi to vyřeším kompletním smazáním stránky, vzhledem k tomu, že je stejně mrtvá.

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags